Posts by Fundación

Convocatoria “ Premio Fundación Sindical Edelmiro Otero Calvo 2019”

A FUNDACION SINDICAL EDELMIRO OTERO CALVO CONVOCA O «PREMIO FUNDACIÓN SINDICAL EDELMIRO OTERO CALVO 2019» BASES: 1.- Poderán concorrer calquera persoa maior de 18 anos cun orixinal en lingua galega. 2.- Os traballos non poderán estar sustentados economicamente por empresas ou institucións privadas ou públicas, e  versarán sobre un tema  relacionado con: Desenvolvemento, afondamento e divulgación dos valores do Sindicalismo. Estudo e investigación da Actividade Sindical en Galicia. Estudos Sociais, Laborais, Económicos, Xurídicos que investiguen na mellora das condicións laborais en Galicia. Investigación en temas laborais, económicos, sociais que afecten o interese galego 3.- O premio dótase con TRES MIL euros ( 3.000 euros ). Será único e indivisible, podéndose outorgar a un traballo realizado de forma individual ou en equipo.  Estará suxeito as vixentes retencións fiscais. 4.- Os participantes deberán responder da autoría, orixinalidade e carácter inédito do traballo presentado, asumindo as responsabilidades que procedan se, na súa elaboración, vulnéranse os dereitos
Read More